Pytania

PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Wysokość honorarium dla Kancelarii z tytułu świadczonej usługi prawnej każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy radcy prawnego, stopnia trudności i złożoności danej sprawy, terminu wykonania usługi oraz w postępowaniach procesowych od wartości przedmiotu sporu. Punktem odniesienia dla ustalenia wynagrodzenia radcy prawnego są stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

Zapytanie o wycenę porady prawnej lub opinii prawnej jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla Klienta. Zlecenie na usługę prawną będzie realizowane dopiero po dokonaniu przez Państwa akceptacji stawki honorarium, ustaleniu terminu wykonania usługi, dostarczeniu wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów oraz dokonaniu wpłaty.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. Należy pamiętać, że powód ma prawo żądać od pozwanego zwrotu kosztów sądowych w tym opłaty sądowej od pozwu. Szczegółowe zasady dotyczące kosztów sądowych zostały uregulowane w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.).

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Honorarium za usługi Kancelarii nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów korespondencji w kwocie zryczałtowanej min. 30 zł, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu do sądu mającego siedzibę poza Toruniem w tym ewentualnych kosztów noclegu. Koszty te są pokrywane przez Klienta oddzielnie.

Dla Klientów biznesowych najkorzystniejsza jest umowa o stałą obsługę prawną pozwalająca na określenie z góry kosztów obsługi. Koszt świadczonych w jej ramach usług prawnych jest niższy niż przy zleceniach jednorazowych. Ponadto w okresie obowiązywania umowy o stałą obsługę prawną Klient korzysta z preferencyjnych stawek za zastępstwo procesowe w sprawach, w których jest zmuszony wnieść powództwo do Sądu, jak i w sprawach wytoczonych przeciwko niemu. Wśród korzyści, jakie daje zawarcie umowy na stałą obsługę prawną jest lepsza znajomość problemów i spraw firmy, co ma wpływ na szybkość oraz jakość świadczonej pomocy.

Jeżeli dłużnik opóźnia się w zapłacie, wierzyciel może żądać, poza zapłatą należności głównej, także odsetek. W celu ustalenia wysokości odsetek, warto jest skorzystać z kalkulatorów odsetek.
Aby skorzystać z kalkulatora odsetek należy wiedzieć, jakich odsetek możemy żądać. W transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami (np. w razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT) z reguły będą to odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. W stosunkach pomiędzy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą mamy prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. Należy pamiętać, że w umowie strony mogą określić stopę odsetek w wysokości innej, niż przewiduje to ustawa.

Podziału majątku spadkowego można dokonać sądownie lub umownie. W razie porozumienia spadkobierców co do sposobu podziału majątku można dokonać podziału poprzez zawarcie umowy. Jeżeli w skład spadku wchodziła nieruchomość, podział majątku powinien nastąpić w drodze zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W razie braku zgody co do sposobu podziału majątku spadkowego każdy spadkobierca może złożyć wniosek do sądu o podział majątku. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że podziału majątku może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, przez przyznanie rzeczy jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych lub sprzedaż rzeczy.

Odpowiedzialność za długi spadkodawcy zależy od sposobu przyjęcia spadku. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Oświadczenie składa się przed sądem lub notariuszem. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Z kolei jeśli spadek został odrzucony, spadkobierca powołany do dziedziczenia nie dziedziczy spadku i nie odpowiada w ogóle za długi.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, jak również żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę albo doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Bardzo ważnym jest to, aby termin ten zachować. Uchybienie terminowi powoduje, że pracownik traci prawo do odwołania się od wypowiedzenia umowy a jego roszczenia wygasają. Sąd oddala powództwo, jeżeli pozew wniesiony został po upływie ww. terminów określonych w art. 264 KP, których nie przywrócono.

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony?
Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas określony, pracodawca nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy może więc nastąpić bez powodu.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.W razie mobbingu pracownikowi przysługują zarówno roszczenia o odszkodowanie, jak również o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania obowiązków w okresie wypowiedzenia umowy. Co istotne, w okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca nie może różnicować sytuacji pracowników ze względu na kryteria dyskryminacyjne, do których zalicza się m.in. płeć, wiek, pochodzenie etniczne, przynależność związkowa. Jednym z przejawów dyskryminacji stanowi tzw. dyskryminacja płacowa. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Oznacza to, że jeżeli pracodawca różnicuje wynagrodzenie za pracę np. ze względu na płeć, pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Odszkodowanie z tytułu naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Podwyższenia alimentów można więc żądać. gdy od daty uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty zmieniły się możliwości majątkowe rodziców oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka. Zmiana stosunków musi być istotna. Sam upływ czasu nie może być podstawą zmiany wysokości obowiązku alimentacyjnego. W procesie o podwyższenie alimentów Sąd, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, bada, w jakim stopniu wzrosły potrzeby dziecka i czy wzrosły możliwości majątkowe zobowiązanego do alimentów. Należy zauważyć, że nowe sprawy o alimenty mogą być wszczynane wielokrotnie, o ile zmieniają się potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe rodzica.

Art. 817 k.c. stanowi, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Szkolenia mają charakter warsztatowy z uwypukleniem aspektów praktycznych. W ramach projektu oferujemy możliwość konsultacji z uczestnikami szkolenia (po jego odbyciu) w kwestiach związanych z tematyką szkolenia. Oferujemy szkolenia szyte na miarę, według zapotrzebowania Klienta. Nasi Klienci cenią sobie szczególnie szkolenia w formie indywidualnej, przygotowane w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania konkretnej osoby oraz ostatnio coraz częściej praktykowane szkolenia prowadzone w formie on line.

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem praktyk w Kancelarii Radcy Prawnego Olimpia Wilamowska zachęcamy do przesłania CV na adres mailowy: olimpia.wilamowska@radcatorun.pl z dopiskiem: „praktyki”. Na praktyki zapraszamy studentów IV-V roku prawa.

Nadal masz wątpliwości

Podaj nam kilka informacji, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą

    indian hot xnxx desixxxtube.info india sexx video xxx2018 goindian.net bihari hd sex video hot passionate sex videos indianfuck.me masaj sex videos bf lu kavali porno-trash.net tamil yogi com indian beautiful girl in salwar suit pinkpix.net shantha xxx
    89comx onlyindian.org indianpornmoves marogujarat onlyindianpornx.net free sex aunty indian hot sex mms tubetria.mobi www.xvides..com whatsapp tamil sex videos xxxdesitube2.com natasha malkova xvideo www teemskeet com porno-zona.com masala xvideo
    sexe girl rajwapsex.com sexboiler odiasixvideo xxxindianporn.org desi fuck video hindi sexi movie newindiantube.mobi rajastanisex jayaprada photos onlyindianpornx.com hindi pela peli badmasti com hindi freeindianporn.info new malayalam kambi kadha